Servicii curatenie Bucuresti si Maramures, Satu Mare

Protectia datelor

Protecția datelor

Următoarea informare este concepută pentru a aduce la cunoștință aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și la drepturile dvs. privind aceasta prelucrare în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația națională în vigoare. Folosirea acestui site (vizitarea sau cererea de oferte), implică acceptarea unor termeni și condiții.

Societatea MADEEA TEAM SRL reprezintă operatorul în conformitate cu G.D.P.R.

Datele de contact ale responsabilului Societății cu protecția datelor sunt e-mail: office@madeea.ro, telefon 0740.010.119

Declarație de Consimțământ cu privire la prelucrarea datelor personale.

Sunt de acord ca:
– prin bifarea „Termeni și condiții” la Cererea de ofertă din formularul on-line,
– prin bifarea „Termeni și condiții” din formularul on-line pentru abonare pentru Abonare Newsletter,
– sau prin acceptare cookies,

Societatea MADEEA TEAM SRL („Societatea”) cu sediul în Sat Groși Com. Groși, Nr.132 Mare, înregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului sub nr. J24/893/2012, având CUI RO30760270 fie autorizata proceseze datele mele personale: nume, prenume, adresa de e-mail, nr. de telefon, Pe lângă aceste informații cu caracter personal, care pot identifica în mod direct, sunt de acord se colecteze și informații ce nu pot identifica personal – informații care se referă, de regulă, la computerul sau dispozitivul mobil de pe care accesez serviciile www.madeea.ro. Aceste informații pot include, printre altele, adresa IP, informații despre conexiunea la Internet,

în următoarele condiții:

Scopul prelucrării
Societatea prelucrează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Societății;

în scopul urmăririi intereselor legitime ale Societății;

furnizarea de informații cu privire la oferte comerciale.

Temeiul juridic al prelucrarii
Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este:

contractul de furnizare sau prestări servicii la care dumneavoastră sunteți parte sau cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;

îndeplinirea unei obligații legale;

interesul legitim al Societății pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege în favoarea noastră, pentru a acționă în justiție contra oricerei activități ilegale sau care prejudiciază Societatea, în plus, în măsură în care ați fost de acord, consimțământul dumneavoastră.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimțământului reprezintă un scop adițional prelucrării datelor personale în vederea executării contractului la care sunteți parte și nu condiționează furnizarea/prestarea serviciilor contractuale.

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate: Pentru a atinge scopurile mai sus prevăzute, utilizam următoarele categorii de furnizori de produse și servicii/ împuterniciți:

• autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);

• contabili, auditori, experți judiciari, avocați sau alti asemenea consilieri externi ai Societății sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanți financiari)

• furnizorii Societății implicați în mod direct/indirect în procesul de marketing și promovare.

Durata păstrării
Datele Dumneavoastră personale vor fi păstrate de Societate pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus și/sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor legale aplicabile Societății.

Drepturile dumneavoastră
Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lânga drepturile existente în prezent, regăsim și dreptul la portabilitatea datelor și pe cel de ștergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveți:

Dreptul de a retrage oricând un consimtamânt dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimtamântul dvs. Retragerea nu afecta legalitatea prelucrării pe baza consimtamântului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, în vederea îndeplinirii unei obligații legale sau în scopul urmăririi intereselor noastre legitime.

Dreptul de acces – înseamna aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și la informațiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi și care poate fi citit automat, dar și la dreptul aceste date fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozițievizează dreptul dumneavoastră de a opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimtamântului expres, aveți dreptul de a opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fară întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea fi comunicata fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – înseamna aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fară întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; retrageți consimtamântul și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; opuneți prelucrării și nu exista alte motive legitime care prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restrictionarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada necesara verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastră opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea; în cazul în care Societatea MADEEA TEAM SRL. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul de a depune o plângere – plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la aceasta informare sau în legătură cu utilizarea de către Societate a datelor personale, rugam contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteți contacta:
• Prin email – la adresa: office@madeea.ro,
• Personal sau printr-o cerere trimisă prin poștăla Punctul de lucru al Societății (Str. George Coşbuc nr. 24A, Baia Mare – Clădirea X Office Center)
• Telefonic – la numărul: 0740.010.119 sau 0753.095.009.

Deschide Whatsapp
Suntem online